top of page

Cooperův barevný kód aneb Cooperova stupnice připravenosti

Dnešní článek je zaměřen tzv. Cooperův barevný kód. Tvůrce a propagátor Jeff Cooper (USA) postavil svou teorii před-konfliktní fáze na momentálním stavu mysli / mentální pozornosti, kterou věnuji svému okolí, a vnitřní připravenosti k boji na základě této pozornosti. Tyto stavy rozlišil do několika stupňů a použil také barevné označení. Vznikl tedy jednoduchý systém mentální pozornosti, který využíváme v závislosti na okolnostech i v dnešní době.Jeff Cooper rozdělil barevné kódy původně takto:

Bílá barva – jedinec nic nečeká a je absolutně nepřipravený. Pokud je jedinec v tomto stavu napaden, potom jediná věc, která ho může zachránit, je nešikovnost útočníka nebo nedostatečný útok.

Žlutá barva – jedinec je uvolněný, ale pozorný. V okolí se nevyskytuje žádná případná hrozba nebezpečné situace. Cooper přímo uvádí, že jedinec je ve stavu, kdy si říká: „Dnes by mohl být den, kdy se budu muset bránit.“ Jedinec si uvědomuje, že svět je potenciálně nepřátelské místo a je, v případě potřeby, připraven se bránit. Jedinec využívá naplno svůj zrak a sluch a uvědomuje si, že může být den, kdy bude muset bojovat/střílet. Dle Coopera nemusí být člověk ve žlutém stavu ozbrojen, ale pokud je ozbrojen, měl by být minimálně ve žlutém stavu. Žlutý stav by měl být v neznámém prostředí nebo mezi neznámými lidmi nezbytný. Jedinec ve žlutém stavu by měl mít přehled o informacích z vnějšího prostředí jdoucí ze všech stran (360 stupňů). Ve žlutém stavu pracujeme s okolními informacemi uvolněně, ale pozorně.

Oranžová barva – jedinec je výrazně pozorný. Něco není zcela v pořádku a zasluhuje si zvýšenou pozornost. Mysl zaznamenala konkrétní možnost rizika. Pozornost je zaměřena na to, zda hrozba klesá, stoupá, apod. Jedincovo myšlení se přesouvá do stavu "Možná dnes budu muset bojovat (zastřelit člověka)" se zaměřením na konkrétní cíle, které způsobily eskalaci těchto upozornění. V oranžovém stavu je nastavena tzv. duševní spoušť, tzn. připravenost, že pokud někdo udělá „X“ jedinec musí být připraven ho zastavit. Palná zbraň obvykle zůstává v tomto stavu zasunutá v pouzdře. Setrvání v oranžovém stavu může být psychicky náročné, ale je třeba v něm zůstat, dokud je třeba. Pokud se ukáže, že hrozba pominula, může jedinec přejít do žlutého stavu.

Červená barva – červený stav je již samotný boj. Duševní spoušť z oranžového stavu již byla sepnuta a nastává reakce na „X“.

Některé organizace zařadily ještě černou barvu, přestože jí Cooper ve svém výčtu neuvádí. Jde o katastrofální stav a na něj reagující extrémní mentální a fyzický výkon. Tato situace může nastat při přechodu z bílého stavu rovnou do červeného. Černá barva/černý stav se také používá ve významu „znehybněný panikou“ nebo „přemožen strachem“.

Stručně řečeno výše uvedené barevné kódování Jeffa Coopera by mělo pomoci myslet v boji. Barevný kód, jak byl původně zaveden Cooperem, neměl nic společného s taktickými situacemi nebo úrovní pohotovosti, ale spíše se stavem mysli. Cooper netvrdil, že by vynalezl něco konkrétního s barevným kódem, ale byl zřejmě první, kdo jej použil jako označení duševního stavu. Tento systém mentální pozornosti v závislosti na okolnostech byl poté přijat mnoha bezpečnostními sbory po celém světě a následně se stal i součástí výuky sebeobrany. Často je také využíván osobními ochránci.Kdo byl JEFF COOPER

John Dean Cooper se narodil 10. května 1920 v Los Angeles v Kalifornii a zemřel ve věku 86 let 25. září 2006 v Arizoně. Přátelé a později i široká veřejnost mu neřekli jinak než Jeff. Jeho pravé jméno John Dean se používalo minimálně a i v současnosti je známý především jako Jeff Cooper. Jeff Cooper byl za svého života především plukovníkem u námořního sboru Spojených států amerických. Zúčastnil se bojů ve II. světové válce, v Koreji a jihovýchodní Asii. Na konci II. světové války byl povýšen na majora. Na svou funkci rezignoval v roce 1949, ale během roku se vrátil do aktivní služby ve válce v Koreji, kde byl povýšen na podplukovníka. Dále získal bakalářský titul v oboru politické vědy na Stanford University a v polovině roku 1960 magisterský titul z oboru historie na kalifornské univerzitě v Riverside. Jeff je považován za „otce zakladatele“ takzvané Moderní techniky střelby. Tato „Moderní technika střelby“ se zabývá hlavně praktickou střelbou. To znamená, že se jedná především o používání střelných zbraní v rolích, pro které jsou primárně určeny, a to jako nástroje pro osobní ochranu a lov a ne jako nástroje pro rekreační střelbu.V roce 1976 založil Jeff Cooper Americký střelecký institut (American pistol institut – API). Následně začal vyučovat techniky používání zbraní ve svém tréninkovém centru v Gunsite (Gunsite training centrum). Cooper začal vyučovat kurzy zaměřené na používání brokovnic a pušek a to jak pro policejní a vojenský personál, tak i pro civilisty. Jeff byl známý také tím, že celý svůj život obhajoval a prosazoval používání zbraní velkých ráží, jako byly např. Colt M1911. Jeff Cooper prodal své tréninkové centrum v roce 1992 a přestěhoval se na ranč do Paulden v Arizoně. Dále byl Cooper zakládajícím a čestným doživotním předsedou Mezinárodní konfederace tréninku střelby (International Practice Shooting Confederation).

Nejdůležitějším prostředkem jak přežít případnou smrtící konfrontaci ovšem podle Jeffa Coopera není ani zbraň, ani bojové dovednosti. Hlavním nástrojem je doslova „bojové myšlení“, jak uvádí mimo jiné ve své knize „Principy osobní obrany“. Vzal proto známou barevnou škálu a propojil ji s jednotlivými stupni stavu mysli (chcete-li připravenosti) a tak vytvořil barevnou stupnici připravenosti k boji.Hlavní myšlenkou Cooperovy stupnice připravenosti je uvědomování si stavu své mysli a jeho vědomé přizpůsobování svému okolí. Jinými slovy, svému okolí musím vždy věnovat tolik pozornosti, kolik si daná situace zaslouží, zároveň musím být připraven k přechodu mezi jednotlivými úrovněmi. To mi v případě nebezpečí umožní adekvátně reagovat – v optimálním případě se do nebezpečí ani nedostat – a správný stav vědomí zkracuje reakční dobu na nejnižší možnou míru. Princip Cooperovy barevné škály aplikovaný do reálné moderní sebeobrany by tedy mohl vypadat asi nějak takto:

BÍLÁ BARVA – člověk je myslí obrácený sám do sebe, nevěnujete pozornost okolí

a netušíte co se kolem děje.

ŽLUTÁ BARVA – jste si vědom toho, že svět je potencionálně nebezpečný a může nastat situace, kdy budete muset udělat opatření pro zvýšení své bezpečnosti nebo se i fyzicky bránit.

ORANŽOVÁ BARVA – již jste identifikovali konkrétní či potencionální hrozbu. V rámci oranžové barvy byste měli začít přemýšlet jak situaci řešit, pokud se začne zhoršovat, nebo zhoršení situace úplně předejít. Měli byste si ujasnit, co bude vaše reakce a co tuto reakci spustí – tzv. mentální spoušť.

ČERVENÁ BARVA – akce/boj – dostavil se spouštěč, který aktivoval sebeobranné postupy. Červená barva obsahuje verbální sebeobranu, stejně tak jako fyzickou obranu či použití nějaké zbraně na svou obranu.


Použité materiály: knihy Principles of Personal Defense – J.Cooper, Fighting Handguns – J.Cooper, wikipedie + internet

Text: Martin Hradecký


491 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page